Условия на Услугата, предоставяна от Фюри Студио

Дата на влизане в сила: 1 Декември 2015 година

Отношенията между Вас и Фюри Студио и свързаните му дружества (тук наричани „Фюри Студио”, „Нас” или „Ние”) относно ползването от Ваша страна на игрите, сайтовете и свързаните услуги (тук наричани „Услугата”) се подчиняват на Условията на настоящия договор (тук наричани „Условия на Услугата”). Ползването на Услугата се подчинява и на Политиката за поверителност на Фюри Студио, която с тази препратка става част от настоящите Условия.

Преди да осъществите достъп до или да използвате Услугата, включително сърфиране из който и да било сайт на Фюри Студио или достъп до игра, Вие трябва да се съгласите с настоящите Условия на Услугата и Политиката за поверителност. От Вас може да се изисква да регистрирате профил за Услугата (тук наричан „Профил”). Регистрирайки се в даден Профил или използвайки другояче Услугата, Вие декларирате, че сте минимум на възраст 18 години и че разбирате и се съгласявате с настоящите Условия на Услугата. Ако осъществите достъп до Услугата от сайт на социална мрежа (тук наричан „SNS”), като например Фейсбук или Гугъл плюс, Вие следва да спазвате неговите условия за услуга/ползване, както и настоящите Условия на Услугата.

ИНСТАЛИРАЙКИ, ПОЛЗВАЙКИ ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДРУГОЯЧЕ ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА, МОЛЯ НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ, НЕ ПОЛЗВАЙТЕ И НЕ ОСЪЩЕСТВЯВАЙТЕ ДРУГОЯЧЕ ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА Е НИЩОЖНО В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО Е ЗАБРАНЕНО.

Фюри Студио си запазва правото по свое собствено усмотрение да променя, изменя, добавя или премахва части от настоящите Условия на Услугата и Политиката си за поверителност във всеки един момент като публикува изменените условия в Услугата на Фюри Студио. Счита се, че ако продължавате да използвате Услугата, Вие сте приели тези промени. Ако в който и да било момент не сте съгласни с която и да било част от актуалната към съответния момент версия на нашите Условия на Услугата, Политиката за поверителност на Фюри Студио или която и да било друга политика, правила или етични кодекси на Фюри Студио, касаещи ползването на Услугата от Ваша страна, лицензията Ви за ползване на Услугата незабавно се прекратява и Вие трябва незабавно да спрете да ползвате Услугата.

1. ЛИЦЕНЗИЯ

1.1. Предоставяне на Ограничена лицензия за ползване на Услугата

При условие че сте съгласни с и продължавате да спазвате настоящите Условия на Услугата и всякакви други относими политики на Фюри Студио, Фюри Студио Ви предоставя неизключителна, непрехвърляема, неподлежаща на сублицензиране, отменяема ограничена лицензия съобразно ограниченията по-долу да осъществявате достъп до и ползвате Услугата за свои собствени нетърговски развлекателни цели. Вие се съгласявате да не ползвате Услугата за каквито и да било други цели.

Към ползването на Услугата се прилагат следните ограничения:

 • Вие няма да създавате Профил или да осъществявате достъп до Услугата, ако сте на възраст под 18 години; Вие ще ограничите достъпа от страна на непълнолетни и ще отказвате достъп на деца на възраст под 18 години. Вие поемате цялата отговорност за всякакво неразрешено ползване на Услугата от страна на непълнолетни лица. Вие отговаряте за каквото и да било ползване на Вашата кредитна карта или друг платежен инструмент (напр. пейпал [paypal]) от страна на непълнолетни лица.
 • В който и да било момент Вие не можете да имате повече от един Профил, нямате право да продавате или предоставяте Вашия Профил, да създавате Профил с помощта на фалшива самоличност или невярна информация или от името на друго лице, освен Вас; Вие няма да ползвате Услугата, ако преди това сте били отстранен от Фюри Студио или ако сте получили забрана да играете на която и да било игра на Фюри Студио;
 • Вие следва да ползвате Вашия Профил само за нетърговски цели; Вие няма да ползвате Услугата, за да рекламирате или за да привличате или предавате каквито и да било търговски реклами, включително верижни съобщения, нежелани електронни писма или спам или повтарящи се съобщения до когото и да било;

Потребителско име и парола

По време на процеса по създаване на Профил, от Вас ще се изисква да изберете парола („Информация за влизане”). Вие няма да споделяте Профила или Информацията за влизане и няма да позволявате на когото и да било да осъществява достъп до вашия профил или да извършва каквото и да било, което може да застраши сигурността на Вашия Профил. В случай че Ви стане известно или основателно подозирате, че е налице пробив в сигурността, включително – но не само – каквато и да било загуба, кражба или неразрешено оповестяване на Информацията за влизане, Вие трябва незабавно да уведомите Фюри Студио и да промените Вашата Информация за влизане. Единствено Вие носите отговорност за опазване поверителността на Информацията за влизане и Вие ще носите отговорност за всякакви ползвания на Информацията за влизане, включително покупки, независимо от това дали същите са разрешени от Вас или не. Вие носите отговорността за всичко, което се случва чрез Вашия Профил.

Фюри Студио си запазва правото да премахне или да си възвърне всякакви потребителски имена във всеки един момент и по каквато и да било причина, включително – но не само – искове на трето лице, че дадено потребителско име нарушава каквито и да било права на третото лице.

Ограничения на лицензията

Строго се забранява всякакво ползване на Услугата в нарушение на настоящите Ограничения на лицензията като това може да доведе до незабавно анулиране на Вашата ограничена лицензия и подвеждането ви под отговорност за нарушения на закона.

Вие се съгласявате, че при никакви обстоятелства няма:

 • Да участвате в каквито и да било действия, които Фюри Студио счита, че са в разрез с духа или целта на Услугата или които неправомерно използват услугите по поддръжката на Фюри Студио.
 • да използвате софтуер от типа „cheats”, „exploits”, автоматичен софтуер, софтуер от типа „ботове”, „хакове”, „mods” или какъвто и да било друг неразрешен софтуер на трети лица, предназначен за модифициране или намеса в Услугата, която и да било Игра на Фюри Студио или каквото и да било игрово преживяване на Фюри Студио или без изричното писмено съгласие на Фюри Студио да модифицирате или да причинявате модифизиране на каквито и да било файлове, които са част от Услугата или която и да било игра на Фюри Студио.
 • да прекъсвате, свръхнатоварвате или да подпомагате или съдействате за прекъсването или свръхнатоварването на който и да било компютър или сървър („Сървър”), използван за предоставяне или поддръжка на Услугата или която и да било игрова среда на Фюри Студио.
 • да започвате, подпомагате или да участвате в каквито и да било нападения, включително – но не само – разпространение на вирус, атаки за отказ на услугата срещу Услугата или други опити за прекъсване на Услугата или на ползването на или забавлението с помощта на Услугата от страна на друго лице.
 • да се опитвате да получите неразрешен достъп до Услугата, до Профили, регистрирани на други лица или до компютри, Сървъри или мрежи, свързани с Услугата, с каквито и да било средства, освен с помощта на потребителския интерфейс, предоставен от Фюри Студио, включително – но не само – посредством заобикаляне или модифициране или опит за заобикаляне или модифициране или насърчаване или подпомагане на което и да било друго лице да заобиколи или модифицира каквито и да било защити за сигурност, технологии, устройства или софтуер, които са част от Услугата.
 • да поствате каквато и да било информация, която е обидна, заплашваща, непристойна, клеветническа, дискредитираща или е нежелателна или обидна по расови, полови, религиозни или други причини.
 • да поствате каквато и да било информация, която съдържа голота, прекомерно насилие или обиден предмет или която съдържа линк към такова съдържание.
 • да се опитвате да или наистина да извършвате тормоз или малтретиране или да нанасяте вреда или да пропагандирате или подбуждате към тормоз, малтретиране или вреда срещу което и да било лице, група, включително служителите на Фюри Студио, включително представителите на Фюри Студио за обслужване на клиенти.
 • да предоставяне чрез Услугата каквито и да било материали или информация, които нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, правото на лична неприкосновеност, правото на публичност или друго право на което и да било физическо или юридическо лице или да се представяте за което и да било друго лице, включително – но не само – служител на Фюри Студио.
 • да деконструирате [reverse engineer], декомпилирате, дизасемблирате, дешифрирате или да се опитвате по друг начин да извлечете сорс кода на който и да било основен софтуер или друга интелектуална собственост, която се използва за предоставяне на Услугата или на която и да било игра на Фюри Студио или да получавате каквато и да било информация от Услугата или от която и да било игра на Фюри Студио с помощта на какъвто и да било метод, който не е изрично позволен от Фюри Студио.
 • да търсите или да се опитвате да търсите лична информация от други потребители на Услугата или на която и да било игра на Фюри Студио или да събирате и поствате личната информация на което и да било лице, включително информация, позволяваща установяване на самоличност (под формата на текст, изображение или видео), документи за самоличност или финансова информация посредством Услугата.

Фюри Студио си запазва правото да прецени кое поведение счита, че е в нарушение на правилата на ползване или че другояче се отклонява от намерението или духа на настоящите Условия на Услугата или самата Услуга. В следствие на това Фюри Студио си запазва правото да предприеме действия, които може да включват прекратяване на Вашия Профил и забрана за ползване на Услугата.

1.2. Преустановяване и прекратяване на Профила и Услугата

БЕЗ С ТОВА ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА, ФЮРИ СТУДИО МОЖЕ ДА ОГРАНИЧАВА, ПРЕУСТАНОВЯВА, ПРЕКРАТЯВА, ИЗМЕНЯ ИЛИ ИЗТРИВА ПРОФИЛИ ИЛИ ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ НА ФЮРИ СТУДИО ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, АКО ВИЕ НЕ ИЗПЪЛНЯВАТЕ ИЛИ ФЮРИ СТУДИО ПОДОЗИРА, ЧЕ ВИЕ НЕ ИЗПЪЛНЯВАТЕ КОЕТО И ДА БИЛО ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА ИЛИ ЗАРАДИ КАКВОТО И ДА БИЛО ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЛИ ПОДОЗИРАНО НЕЗАКОННО ИЛИ НЕПРАВОМЕРНО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, С ИЛИ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВАС. ВИ МОЖЕТЕ ДА ЗАГУБИТЕ СВОЕТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И НИК В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОФИЛА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ПРЕДИМСТВА, ПРИВИЛЕГИИ, СПЕЧЕЛЕНИ И ЗАКУПЕНИ АРТИКУЛИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ОТ ВАША СТРАНА И ФЮРИ СТУДИО НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ВИ ОБЕЗЩЕТИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПОДОБНИ ЗАГУБИ ИЛИ РЕЗУЛТАТИ.

БЕЗ С ТОВА ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ НАШИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА, НИЕ МОЖЕМ ДА ОГРАНИЧИМ, ПРЕУСТАНОВИМ ИЛИ ПРЕКРАТИМ УСЛУГАТА И ПРОФИЛИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ДА ЗАБРАНИМ ДОСТЪПА ДО НАШИТЕ ИГРИ И САЙТОВЕ И ДО ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, УСЛУГИ И ИНСТРУМЕНТИ, ДА ЗАБАВИМ ИЛИ ПРЕМАХНЕМ ХОСТНАТО СЪДЪРЖАНИЕ И ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ТЕХНИЧЕСКИ И ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, ЗА ДА ОСУЕТИМ ДОСТЪПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДО УСЛУГАТА, АКО ПРЕЦЕНИМ, ЧЕ ТЕ СЪЗДАВАТ РИСК ИЛИ ВЪЗМОЖНИ ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НАРУШАВАТ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ДЕЙСТВАТ В РАЗРЕЗ С ДУХА И БУКВАТА НА НАШИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ПОЛИТИКИ. ОСВЕН ТОВА НИЕ МОЖЕМ – ПРИ СЪОТВЕТНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПО НАШЕ СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ – ДА ПРЕУСТАНОВИМ ИЛИ ПРЕКРАТИМ ПРОФИЛИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО МОЖЕ ДА СА ПОВТОРНИ НАРУШИТЕЛИ НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

ФЮРИ СТУДИО СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРЕКРАТИ ВСЕКИ ПРОФИЛ, КОЙТО НЕ Е БИЛ АКТИВЕН В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 180 ДНИ.

Фюри Студио си запазва правото да спре да предоставя и/или предоставя поддръжка за Услугата или дадена конкретна игра или част от Услугата във всеки един момент и тогава Вашата лицензия да ползвате Услугата или част от нея автоматично се прекратява. В такъв случай от Фюри Студио няма да се изисква да връща средства или облаги или да предоставя друго обезщетение на потребителите във връзка с такива преустановени Услуги. Прекратяването на Вашия Профил може да включва блокиране на достъпа Ви до Услугата или която и да било част от нея, включително каквото и да било съдържание, предоставено от Вас или от други лица.

Вие можете да прекратите Вашия Профил във всеки един момент и по каквато и да било причина като съобщите на Фюри Студио, че желаете да прекратите Вашия Профил на office[AT]furystudio[DOT]com.

2. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

2.1. Игри и Услуга

Всички права, права на собственост върху и участия в Услугата (включително – но не само – всякакви игри, заглавия, компютърни кодове, теми, обекти, персонажи, имена на персонажи, истории, диалози, фрази-слогани, концепции, художествено оформление, анимации, звуци, музикални композиции, аудиовизуални ефекти, методи на експлоатация, морални права, документация, записи на чат разговори в играта, информация за профил на персонаж, записи на игри, играни с помощта на клиент на игра на Фюри Студио и клиенти на игри и софтуер на сървъри на Фюри Студио) са собственост на Фюри Студио. Фюри Студио си запазва всички права, включително – но не само – всички права на интелектуална собственост или други права на собственост във връзка с неговите игри и Услугата.

2.2. Профили

НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО, КОЕТО СЕ СЪДЪРЖА ТУК ЗА ПРОТИВНОТО, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НЯМАТА НИКАКВИ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ДРУГИ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ПРОФИЛА И ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ПРАВА ВЪРХУ ПРОФИЛА СА И ЗАВИНАГИ ЩЕ ОСТАНАТ СОБСТВЕНОСТ НА И ЩЕ БЪДАТ В СИЛА В ПОЛЗА НА ФЮРИ СТУДИО.

2.3. Виртуални артикули

Фюри Студио притежава, има лицензирани права или другояче разполага с правата да използва цялото съдържание, което се явява в Услугата или в игрите на Фюри Студио. Независимо от каквито и да било разпоредби за противното в настоящите Условия, Вие се съгласявате, че нямате право или право на собственост върху каквото и да било съдържание, което се явява в Услугата, включително – но не само – виртуалните стоки или валута, които се явяват или произхождат от която и да било игра на Фюри Студио, независимо дали са спечелени в игра или са закупени от Фюри Студио, или каквито и да било други атрибути, свързани с даден Профил или съхранявани в Услугата.

2.4. Съдържание на Потребителя

„Съдържание на Потребителя” означава всякакви съобщения, изображения, звуци и всички материали, данни и информация, които качвате или изпращате чрез даден клиент на игра на Фюри Студио или Услугата, или които други потребители качват или изпращат, включително – но не само – всякакви текстове на чатове. С изпращането или предоставянето на каквото и да било Съдържание на Потребителя, докато ползвате Услугата, Вие потвърждавате, декларирате и гарантирате, че такова изпращане или предоставяне (a) е вярно и не е поверително; (b) не е в нарушение на каквито и да било закони, договорни ограничения или други права на трети лица и че Вие имате разрешение от всяко трето лице, чиято лична информация или интелектуална собственост се съдържа в Съдържанието на Потребителя; (c) не съдържа вируси, адуер [adware], шпионски софтуер [spyware], червеи или други зловредни кодове; и (d) Вие потвърждавате и се съгласявате, че всяка Ваша лична информация, която се съдържа в такова съдържание, във всеки един момент ще бъде обработвана от Фюри Студио в съответствие с неговата Политика за поверителността. Фюри Студио си запазва правото по свое собствено усмотрение да разглежда, наблюдава, забранява, редактира, изтрива, блокира достъпа до или другояче да прави недостъпно каквото и да било Съдържание на Потребител (включително – но не само – Вашето Съдържание на Потребител) без уведомление по каквато и да било причина или без причина във всеки един момент.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1. Следене на съдържанието

Фюри Студио не поема никаква отговорност за поведението на който и да било потребител, който предоставя каквото и да било Съдържание на Потребител и не поема никаква отговорност за следене на Услугата за неподходящо съдържание или поведение. Ползването на Услугата от Ваша страна е на Ваш собствен риск. Използвайки Услугата, е възможно да се изложите на Съдържание на Потребител, което е обидно или непристойно или което не отговаря на очакванията Ви. Вие поемате всички рискове, свързани с ползването на каквото и да било Съдържание на Потребител, предлагано във връзка с Услугата. По наше усмотрение нашите представители или нашата технология могат да наблюдават и/или записват взаимодействията или комуникациите Ви с Услугата (включително – но не само – текстове на чат разговори), когато ползвате Услугата. Сключвайки настоящите Условия на Услугата, с настоящото Вие давате неотменяемото си съгласие за такова наблюдение и записване. Вие потвърждавате и се съгласявате, че не очаквате поверителност относно изпращането на каквото и да било Съдържание на Потребител, включително – но не само – текст на чат разговори или гласови съобщения. Ако в който и да било момент Фюри Студио реши по свое собствено усмотрение да наблюдава Услугата, въпреки това Фюри Студио не поема отговорност за Съдържанието на Потребител и не поема задължението да изменя или премахва каквото и да било неподходящо Съдържание на Потребител. Ние имаме правото, но не и задължението, по наше собствено усмотрение да редактираме, да отказваме постване или да премахване на каквото и да било Съдържание на Потребител.

3.2. Ползване на информация от страна на други членове на Услугата

3.2.1. Публично оповестяване

Услугата може да включва различни форуми, блогове и характеристики за чат разговори, където можете да поствате Съдържание на Потребител, включително Ваши наблюдения и коментари относно посочени теми. Фюри Студио не може да гарантира, че други членове няма да използват споделените от Вас идеи и информация. Затова ако имате някаква идея или информация, която бихте желали да остане поверителна и/или не желаете да бъде ползвана от други лица, не я поствайте в Услугата. Фюри Студио няма задължение да Ви оценява, използва или обезщетява за каквито и да било Ваши идеи или информация, които решите да предоставите.

3.2.2. Отговорност за собственото Ви съдържание

Единствено Вие носите отговорността за информацията, която поствате на, чрез или във връзка с Услугата и която предоставяте на други лица. Фюри Студио може да отхвърли, да откаже да постне или да изтрие всяко Съдържание на Потребител по каквато и да било причина или без причина, включително – но не само – Съдържание на Потребител, което по собствената преценка на Фюри Студио нарушава настоящите Условия на Услугата.

3.3. Лицензия

С настоящото Вие предоставяте на Фюри Студио неотменяема, безсрочна, прехвърляема, изцяло заплатена лицензия за целия свят (включваща правото на сублицензиране и възлагане на трети лица) и правото да копира, да възпроизвежда, да поправя, да адаптира, да модифицира, да създава производни произведения от, да произвежда, да използва за търговски цели, да публикува, да разпространява, да продава, да лицензира, да сублицензира, да прехвърля, да отдава под наем, да предава, да показва публично, да изпълнява публично или да предоставя електронно достъп до, да излъчва, да съобщава на обществеността чрез далекосъобщения, да визуализира, да изпълнява, да записва в компютърна памет, да ползва и да практикува по какъвто и да било начин Вашето Съдържание на Потребител, както и всички модифицирани и производни произведения от него във връзка с предоставянето от наша страна на Услугата, включително извършване на маркетинг и промоции на Услугата. С настоящото Вие също така предоставяте на Фюри Студио правото да разрешава на други лица да упражняват което и да било от правата, предоставени на Фюри Студио съгласно настоящите Условия на Услугата. Освен това, Вие предоставяте на Фюри Студио и безусловното и неотменимо право да ползва и експлоатира Вашето име, образ и всякаква друга информация или материали, включени в което и да било Съдържание на Потребител и във връзка с което и да било Съдържание на Потребител, без никакви задължения към Вас. Освен ако е забранено от закона, Вие се отказвате от всякакви морални права, които може да имате върху Вашето Съдържание на Потребител, независимо от това дали Вашето Съдържание на Потребител е изменено или променено по какъвто и да било начин. Фюри Студио не претендира за каквито и да било права на собственост върху Вашето Съдържание на Потребител и нищо от съдържащото се в настоящите Условия на Услугата няма за цел да ограничава каквито и да било права да ползвате и експлоатирате Вашето Съдържание на Потребител, каквито може да имате. Фюри Студио няма задължение да наблюдава или да изпълнява принудително Вашите права на интелекутална собственост върху Вашето Съдържание на Потребител.

3.4. Взаимодействия между потребителите

Единствено Вие носите отговорността за Вашите взаимодействия с други потребители на Услугата и всякакви други лица, с които взаимодействате посредством Услугата и/или игрите на Фюри Студио. Фюри Студио си запазва правото, но не и задължението, да се намесва по всякакъв начин в тези спорове. Вие ще окажете пълно съдействие на Фюри Студио за разследване на каквато и да било незаконна, измамна или непристойна дейност, включително – но не само – като предоставите на Фюри Студио достъп до всякакви защитени с парола части на Вашия Профил.

Ако имате спор с един или повече потребители, Вие ни освобождавате (и освобождавате нашите служители, директори, представители, дъщерни дружества, съвместни предприятия и работници) от искове, претенции и щети (действителни или последващи непреки такива) от всякакъв вид и естество, независимо дали са известни или не, които произтичат от или са свързани по някакъв начин с такива спорове. Ако сте местно лице на щата Калифорния, Вие се отказвате от правото си съгласно член 1542 от Гражданския кодекс на Калифорния, който гласи: „Общото освобождаване не обхваща искове, които кредиторът не знае или не подозира, че съществуват в негова или нейна полза към момента на извършване на освобождаването, които – ако са му/й известни – трябва съществено да повлияят на разплащането му с длъжника.”

4. ТАКСИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ

4.1. Покупки

В Услугата Вие можете да закупите с „истински” пари ограничена, персонална, непрехвърляема, неподлежаща на сублицензиране, отменяема лицензия да ползвате (a) „виртуална валута”, включително – но не само – виртуални пари в брой или други виртуални стоки, като всички те са предназначени за ползване в игрите на Фюри Студио; (b) „виртуални артикули в игрите” (заедно с „виртуалната валута” наричани „Виртуални артикули”); и (c) други стоки и услуги („Стоки”). Вие можете също така да получите лицензия за ползване на Виртуални артикули като „изкупите” виртуална валута на трети лица като например Кредити на Фейсбук.

Фюри Студио може да управлява, регулира, контролира, модифицира или елиминира Виртуални артикули и/или Стоки във всеки един момент с или без уведомление. Фюри Студио няма задължение спрямо Вас или което и да било трето лице в случай, че Фюри Студио упражни някое от тези права.

Прехвърлянето на Виртуални артикули и Стоки се забранява, освен в случаите, при които е изрично разрешено в Услугата. Освен съобразно изрично разрешеното в Услугата, Вие няма да продавате, изкупувате или прехвърляте по друг начин Виртуални артикули или Стоки на което и да било физическо или юридическо лице, включително – но не само – Фюри Студио, друг потребител или което и да било трето лице.

ВСИЧКИ ПОКУПКИ И ИЗКУПУВАНИЯ НА ВИРТУАЛНА ВАЛУТА НА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЗВЪРШЕНИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУГАТА, СА ОКОНЧАТЕЛНИ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

Предоставянето на Виртуални артикули за ползване в игрите на Фюри Студио е предоставяна от Фюри Студио услуга, която започва веднага след като Фюри Студио приеме Вашата покупка.

4.2. Плащане на такси

Вие се съгласявате да заплащате всички такси и приложими данъци, начислени на Вас или на което и да било лице, което ползва даден регистриран на Ваше име Профил. Фюри Студио може да ревизира цените на предлаганите стоки и услуги чрез Услугата във всеки един момент. ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ОТ ФЮРИ СТУДИО НЕ СЕ ИЗИСКВА ДА ИЗВЪРШВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО КАКВАТО И ДА БИЛО ПРИЧИНА И ЧЕ ВИЕ НЯМА ДА ПОЛУЧАВАТЕ ПАРИ ИЛИ ДРУГО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНИ ВИРТУАЛНИ АРТИКУЛИ, КОГАТО ПРОФИЛЪТ БЪДЕ ЗАКРИТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ТОВА ЗАКРИВАНЕ Е ДОБРОВОЛНО ИЛИ НЕ.

5. АКТУАЛИЗАЦИИ НА УСЛУГАТА

Вие сте наясно, че Услугата се развива. Фюри Студио може да изиска от Вас да приемате актуализации на Услугата и на игрите на Фюри Студио, които сте инсталирали на своя компютър. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Фюри Студио може да актуализира Услугата и игрите на Фюри Студио с или без уведомление до Вас. Възможно е да се наложи да актуализирате софтуер на трети лица, за да получите Услугата и да играете на Игрите на Фюри Студио.

6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

БЕЗ ТОВА ДА ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА ФЮРИ СТУДИО СЪГЛАСНО ЧЛЕН 7 ПО-ДОЛУ, УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ПРИНЦИПА „ТАКАВА, КАКВАТО Е” И „ТАКАВА, КАКВАТО СЕ ПРЕДЛАГА” ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ВАША СТРАНА, БЕЗ ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВОТО И ДА БИЛО ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО – НО НЕ САМО – ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА И ГАРАНЦИИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ХОДА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ ИЛИ УСТАНОВЕНАТА ПРАКТИКА. ФЮРИ СТУДИО НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ДОСТЪП ДО ИЛИ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА ТОГАВА, КОГАТО И ТАМ, КЪДЕТО ЖЕЛАЕТЕ; ЧЕ УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ И БЕЗ ГРЕШКИ; ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ; ИЛИ ЧЕ ИГРАТА ИЛИ УСЛУГАТА НЕ СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДОНОСНИ КОМПОНЕНТИ.

7. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА; ЕДИНСТВЕНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА; ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

ФЮРИ СТУДИО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ВАС ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО КОСВЕНИ, НЕПРЕДВИДЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО – НО НЕ САМО – ЗАГУБА НА ПОСТЪПЛЕНИЯ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ (НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КАК СЕ КВАЛИФИЦИРАТ), КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА ИЛИ САМАТА УСЛУГА ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СЕ ОСНОВАВАТ НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ КАКВАТО И ДА БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ НА ФЮРИ СТУДИО Е БИЛО СЪОБЩЕНА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ. ФЮРИ СТУДИО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ВАС ЗА СУМА, КОЯТО НАДВИШАВА РАЗМЕРА, КОЙТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ НА ФЮРИ СТУДИО В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА ПРЕЗ 6-ТЕ (ШЕСТТЕ) МЕСЕЦА, КОИТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДХОЖДАТ ДАТАТА, НА КОЯТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ СТЕ ПРЕДЯВИЛИ ИСК. ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ АКО НЕ СТЕ ПЛАТИЛИ НИЩО НА ФЮРИ СТУДИО ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД, ЕДИНСТВЕНОТО ВИ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА (И ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ФЮРИ СТУДИО) ЗА ВСЯКАКВИ СПОРОВЕ С ФЮРИ СТУДИО Е ДА СПРЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА И ДА ИЗТРИЕТЕ ВАШИЯ ПРОФИЛ.

Някои юрисдикции не разрешават изключването на определени гаранции или ограничаването на отговорността за определени видове вреди. Съобразно това, някои от горепосочените откази и ограничения може да не важат за Вас. В степента, в която Фюри Студио няма право – предвид приложимото право – да се откаже от която и да било гаранция или да ограничи отговорността си съобразно гореизложеното, обхватът на такава гаранция и обхватът на отговорността на Фюри Студио е минималният разрешен съгласно такова приложим право. В ЧАСТНОСТ, НИЩО ОТ СЪДЪРЖАЩОТО СЕ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА НЕ ЗАСЯГА НОРМАТИВНИТЕ ПРАВА НА КОЙТО И ДА БИЛО ПОТРЕБИТЕЛ И НЕ ИЗКЛЮЧВА И НЕ ОГРАНИЧАВА КАКВАТО И ДА БИЛО ОТГОВОРНОСТ ЗА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КАКВАТО И ДА БИЛО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ИЗМАМА ОТ СТРАНА НА ФЮРИ СТУДИО.

Вие се съгласявате да обезщетите Фюри Студио за всякакви искове, претенции, щати или други загуби, включително адвокатски хонорари в разумен размер, предявени от каквито и да било трети лица, които възникват в следствие на или произтичат от ползването на Услугата от Ваша страна или от каквото и да било нарушение на настоящите Условия на Услугата от Ваша страна, обаче горепосоченото не важи, ако нарушението на правата не се дължи на Ваше умишлено или небрежно поведение.

8. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Ако възникне даден спор между Вас и Фюри Студио, Ви препоръчваме първо да се свържете директно с нас, за да потърсим разрешение, като кто ни изпратите писмо на адрес office[AT]furystudio[DOT]com. Ако сте местно лице на Съединените американски щати, настоящите Условия на Услугата и всякакви спорове, които възникнат от или във връзка с нея или с Политика за поверителността или Услугата, се подчиняват във всички отношения на законите на Калифорния без оглед на разпоредбите за колизия на закони. Вие се съгласявате, че всякакви искове или спорове, които може да имате срещу или с Фюри Студио, трябва да бъдат разрешавани единствено от съд, находящ се в Сан Франциско, щата Калифорния. Ако сте местно лице на държава, различна от Съединените американски щати, Вие се съгласявате, че всички спорове между Вас и Фюри Студио ще се подчиняват на законите на България без оглед на разпоредбите за колизия на закони. Вие се съгласявате, че всякакви искове или спорове, което може да имате срещу или с Фюри Студио, трябва да бъдат разрешавани единствено от съд, находящ се в София, България.

9. РАЗДЕЛНОСТ НА РАЗПОРЕДБИТЕ

Вие и Фюри Студио се съгласявате, че ако който и да било компетентен съд установи, че която и да било част от настоящите Условия на Услугата или от Политиката за поверителността на Фюри Студио е незаконна или неприложима изцяло или отчасти, то такава разпоредба – що се отнася до съответната юрисдикция – е недействителна единствено в степента, в която е постановена недействителността или неприложимостта й, без това да засяга действителността или приложимостта й по какъвто и да било друг начин или в която и да било друга юрисдикция и без това да засяга останалите разпоредби на условията, които продължават да имат пълна сила и действие.

10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Възлагане

Фюри Студио може да възлага или делегира настоящите Условия на Услугата и/или Политиката за поверителността на Фюри Студио изцяло или отчасти на което и да било физическо или юридическо лице във всеки един момент със или без Ваше съгласие. Вие нямате право да възлагате или делегирате което и да било от правата или задълженията съгласно Условията на Услугата или Политиката за поверителността без предварителното писмено съгласие на Фюри Студио и всяко неразрешено възлагане или делегиране от Ваша страна е недействително.

10.2. Допълнителни политики

Фюри Студио може да публикува допълнителни политики във връзка с конкретни услуги като например форуми, състезания или програми за лоялни клиенти. Вашето право да ползвате такива услуги е предмет на тези конкретни политики и настоящите Условия на Услугата.

10.3. Цялостност на споразумението

Настоящите Условия на Услугата, всякакви Допълнителни политики и всякакви документи, които изрично са станали част от настоящите Условия чрез препратка (включително Политиката за поверителността на Фюри Студио), съдържат цялото споразумение между Вас и Фюри Студио и отменят всички предходни споразумения между страните по настоящите Условия във връзка с предмета им, независимо дали същите са в електронен, устен или писмен вид и независимо от това дали са установени посредством традиция, практика, политика или прецедент между Вас и нас по отношение на Услугата.

10.4. Забрана за отказ от права

Ако Фюри Студио не изиска от Вас или не предяви срещу Вас иск за принудително изпълнение на която и да било разпоредба на настоящите Условия на Услугата или Политиката за поверителността на Фюри Студио или ако не упражни което и да било право съгласно тях, това няма да се тълкува като отказ от право или като отказ от страна на Фюри Студио от правото му да предяви или да се осланя на която и да било подобна разпоредба или право на такава или на която и да било друга инстанция. Изричният отказ от право от страна на Фюри Студио относно която и да било разпоредба, условие или изискване на настоящите Условия на Услугата или Политиката за поверителността на Фюри Студио няма да се тълкува като отказ от право на каквото и да било бъдещо задължение за изпълнение на такава разпоредба, условие или изискване. Освен ако изрично и конкретно е посочено в настоящите Условия на Услугата, никакви декларации, гаранции, изявления, съгласия, откази от права или други действия или бездействия на Фюри Студио няма да се считат за изменение на настоящите Условия на Услугата и няма да имат юридически обвързващо действие, освен ако са документирани физически в писмена форма и са собственоръчно подписани от Вас и от надлежно упълномощен служител на Фюри Студио.

10.5. Уведомления

Ние може да Ви уведомяваме посредством постове в сайта www.furystudio.com, чрез електронна поща или с помощта на каквито и да било други комуникационни средства, използвайки предоставената от Вас информацията за връзка. Всички уведомления, които бъдат връчени от Вас или се изискват от Вас съгласно настоящите Условия на Услугата или Политиката за поверителността на Фюри Студио, следва да бъдат в писмена форма и да бъдат адресирани до: Фюри Студио ООД, булевард Витоша 146, вход Б, етаж 6, София 1463, България. Уведомленията, които изпратите без да спазите настоящия член относно уведомленията, нямат юридическа сила.

10.6. Средства за защита съгласно правото на справедливостта

Вие потвърждавате, че правата, предоставени на Фюри Студио съгласно настоящите Условия на Услугата и поетите от него задължения са уникални и незаменими по естеството си и че загубата им ще причини на Фюри Студио непоправими вреди, които не могат да бъдат компенсирани единствено чрез парично обезщетение и затова Фюри Студио има право на обезпечителни мерки или други мерки за съдебна защита съгласно правото на справедливостта (без задължения за предоставяне на каквито и да било гаранции, обезпечения или доказателства за вреди) в случай на каквото и да било нарушение или очаквано нарушение от Ваша страна. Вие неотменяемо се отказвате от всички Ваши права да търсите обезпечителни мерки или други мерки за съдебна защита съгласно правото на справедливостта или да наложите запор или възбрана върху експлоатацията на Услугата или която и да било игра на Фюри Студио, експлоатацията на каквито и да било рекламни или други материали, издадени във връзка с тях или експлоатацията на Услугата или каквото и да било съдържание или други материали, използвани или визуализирани посредством Услугата и се съгласявате да ограничите исковете си за парични обезщетения съобразно ограничението в член 7 (ако има такива).

10.7. Непреодолима сила

Фюри Студио не носи отговорност за каквато и да било забава или неизпълнение, породени от причини, които са основателно неподвластни на Фюри Студио, включително – но не само – всякакво неизпълнение по настоящите Условия поради непредвидени обстоятелства или неподвластни на Фюри Студио причини като например природни бедствия, война, тероризъм, размирици, ембарго, действия на граждански или военни власти, пожар, наводнения, злополуки, стачки или недостиг на превозни средства, гориво, енергия, труд или материали.